ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2006

Τεύχος 7

Ειδικό θεματικό τεύχος: Αξιολόγηση στη σχολική εκπαίδευση

"Διδακτικά Εγχειρίδια: Κριτική Αξιολόγηση της Γνωσιακής, Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας τους"

Ηλίας Ματσαγγούρας

         

2006

Τεύχος 7

Ειδικό θεματικό τεύχος: Αξιολόγηση στη σχολική εκπαίδευση

"Διδακτικά Εγχειρίδια: Κριτική Αξιολόγηση της Γνωσιακής, Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας τους"

Ηλίας Ματσαγγούρας

Περίληψη

Για τη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων έχουν τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, προταθεί και εφαρμοσθεί ποικίλα κριτήρια και μοντέλα. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη γνωσιακή, τη διδακτική και μαθησιακή λειτουργία τους και προτείνει ένα δωδεκάβαθμο πλαίσιο αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων τόσο στο μικρο- επίπεδο των επιμέρους ενοτήτων της ωριαίας διδασκαλίας όσο και στο μακρο-επίπεδο του συνολικού έργου.
Ως ενοποιός αρχή, που διατρέχει όλες τις βαθμίδες ανάλυσης και διασφαλίζει τη θεωρητική και λειτουργική συνοχή του προτεινόμενου πλαισίου ανάλυσης και αξιολόγησης, λειτουργεί η βυγκοτσιανή αρχή της διαμεσολάβησης.