ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

2014

Τεύχος 22

"Το portfolio ως εργαλείο μάθησης & ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού"

Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς, Δημήτριος Μπαμπίλης, Ιωάννα Συρίου

         

2014

Τεύχος 22

"Το portfolio ως εργαλείο μάθησης & ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού"

Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς, Δημήτριος Μπαμπίλης, Ιωάννα Συρίου

Περίληψη

Το portfolio είναι μια δυναμική διαδικασία αναστοχασμού που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια μιας δράσης, αφορά αυτή τη δράση και δίνει έναυσμα για παραπάνω δράση (Frederick et al., 2000). Ως εκ τούτου, το portfolio δεν έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Η προστιθέμενη αξία του έγκειται στην ανάδειξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών του εκπαιδευτικού μέσα από την συνεχή εποπτεία της εξέλιξής του, στον εντοπισμό των αντιθέσεων στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές του, στην μάθηση μέσα από αναλυτικό στοχασμό αναφορικά με τα λάθη του στη διδακτική διαδικασία και στην ενίσχυση της ευθύνης του για την κατάκτηση της μάθησης από τους μαθητές του (Campbell et al., 2000).